ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
พัฒนาการจังหวัด
 
 
 
นายวิชาญ เศรษฐพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายธนมาตร  รักรอด
หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ร.ต.บุญไทย เรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุวดี การกรณ์
หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
นายประมวล วรานุศิษฎ์
พัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายจารึก คงเมือง
พัฒนาการอำเภอพรหมคีรี
นายสมพงศ์ อากาศโชติ
พัฒนาการอำเภอลานสกา
นายบุญธรรม ณ รินรัตน์
พัฒนาการอำเภอพระพรหม
นางประจวบ แป้นพัฒน์
พัฒนาการอำเภอนพพิตำ
นางสาวจันทร์ประภา ยอแสงรัตน์
พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์
พัฒนาการอำเภอทุ่งสง
นายปรีดา บุษย์เพชร
พัฒนาการอำเภอบางขัน
นายพิน รักษ์ศรีทอง
พัฒนาการอำเภอฉวาง
นายชาญชัย ศัลยคุปต์
พัฒนาการอำเภอร่อนพิบูลย์
นายสมพร ลิกขะไชย
พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์
นางสาวสุรนาฏ พฤกษเศรษฐ
พัฒนาการอำเภอนาบอน
นายจตุพล ศรีดำ
พัฒนาการอำเภอชะอวด
นายบุญรอบ นาครัตน์
พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่
นางอนุสรณ์ ศรีประจันทร์
พัฒนาการอำเภอช้างกลาง
นายเธียรชัย ลิ่มกุล
พัฒนาการอำเภอปากพนัง
นายพินัย ปัทมัตย์
พัฒนาการอำเภอหัวไทร
นายหัสดิน พรหมฤทธิ์
พัฒนาการอำเภอพิปูน
นายไพฑูรย์ สังข์ทอง
พัฒนาการอำเภอสิชล
นายนันทศักดิ์ จุทิน
พัฒนาการอำเภอขนอม
นางจรัสศรี รัตนบุรี
พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา
นายสมชาย แสงนิล
พัฒนาการอำเภอเชียรใหญ่
นายสวาท อรุรังษี
พัฒนาการอำเภอท่าศาลา